Waarderen bij boedelscheidingen

Echtscheidingen en erfenissen

Van huwelijkse boedels en nalatenschappen kunnen ondernemingsvermogens deel uitmaken. Ook in deze situaties geldt dat voor de bepaling van de waarde van de boedel of nalatenschap het van belang is voor de onderneming een waardering uit te voeren. Of dit nu een onderneming is die wordt gedreven als eenmanszaak, personenvennootschap of een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Echtscheidingen

Wanneer één van of beide ex-echtelieden ondernemer is of zijn en één of meerdere bedrijven heeft dan kan het zijn dat de waarde van deze onderneming in de boedelverdeling betrokken dient te worden. Het hangt van de wijze waarop de ex-echtelieden getrouwd zijn geweest af in hoeverre er sprake is van een tot de boedel behorende onderneming die bij scheiding moet worden verdeeld of verrekend. Een bedrijfswaardering of waardering van de aandelen geeft dan inzicht in de waarde die in de verdeling betrokken dient te worden. Daarnaast is de alimentatiegrondslag voor ondernemers vaak een bron van discussie. Gaat men uit van alleen het salaris of dient ook de winst van de onderneming in ogenschouw te worden genomen bij de bepaling van de alimentatiegrondslag? Daarnaast kan een pensioenvoorziening in eigen beheer voor extra complicaties zorgen. Wat is het effect op de waarde van de aandelen als gevolg van de waardering van het pensioen op commerciële waarde?

ValuePro heeft ruime ervaring bij het waarderen van ondernemingen en het bepalen van alimentatiegrondslagen bij echtscheidingen. Wij treden op als partijdeskundige of als gerechtelijk deskundige. Ook komt het regelmatig voor dat wij als onafhankelijk deskundige optreden bij minnelijke regelingen, mediation of collaborative divorces.

MR mei 2010

 

Chris Denneboom schreef in mei 2010 het artikel “scheiden doet lijden” in Mr. over de effecten van hoogoplopende emoties op de afwikkeling van de uitkoop van een ex echtgeno(o)t(e) bij een echtscheiding. Klik op het artikel om het te lezen.

 

 

 

 

 

Erfenissen

Net als bij echtscheidingen kunnen bij erfenissen ondernemingen en aandelen deel uitmaken van de boedel.

Beursgenoteerde aandelen

Voorzover het ondernemingen betreft die worden gedreven in vennootschappen waarvan de aandelen ter beurze genoteerd zijn, is het waarderingsvraagstuk beperkt. Wettelijk gezien wordt de waarde bepaald door de prijs volgens de officiële slotnotering van de effecten op de dag voorafgaand aan het overlijden van de erflater.

Niet beursgenoteerde aandelen en personenvennootschappen

Indien het niet ter beurze genoteerde aandelen betreft of de onderneming in een personenvennootschap wordt gedreven, is vrijwel altijd de vraag wat de waarde is (van de aandelen) van de onderneming. Bij de personenvennootschap is ook het vraagstuk of deze going-concern of op liquidatiewaarde moet worden gewaardeerd aan de orde en indien van het eerste sprake is, wat het belang voor de waardebepaling is van de vennootschappelijke voortzettingsregelingen. Bij een eenmanszaak zijn de activa en passiva van de ondernemer persoonlijk en komen deze bij zijn overlijden toe aan de erfgenamen.

In het erfrecht kan voor verschillende doeleinden worden gewaardeerd, enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Waarde van de (te verdelen) nalatenschap;
  • Waarde van de legitimaire massa;
  • Waarde van de legitieme portie.

Het begrip waarde heeft in het erfrecht geen vastomlijnde betekenis. Afhankelijk van het doel van de waardering wordt het waardebegrip abstract(er) (‘objectiever’) of concre(e)t(er) (‘subjectiever’) ingevuld. Van belang hierbij is de mate waarin rekening moet worden gehouden met de beginselen van de redelijkheid en billijkheid.