Economische schadeberekeningen

Het zal u maar gebeuren. Een leverancier of afnemer houdt zich niet aan de gemaakte afspraken. Er wordt inbreuk gepleegd op uw patenten. De huur wordt op onrechtmatige wijze opgezegd, waardoor de onderneming zijn bedrijf heeft moeten sluiten of elders op een minder gunstige locatie heeft moeten voortzetten. U ondervindt daar schade door. In eerste instantie is het zaak dat u uw recht haalt en dat daadwerkelijk door een rechter wordt vastgesteld dat er sprake is van wanprestatie of onrechtmatige daad. Vervolgens zal de omvang van de schade en het causale verband tussen de schade en de schadeveroorzakende gebeurtenis moeten worden vastgesteld.

In de rechtspraak wordt in deze gevallen gesproken van vermogensschade, bij waarderingen spreken we van economische schade. Vermogensschade is het nadelige verschil tussen de financiële positie in de situatie dat de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden en de financiële positie in de situatie dat de schadeveroorzakende gebeurtenis wel heeft plaatsgevonden. Het verschil bestaat uit gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten als gevolg van de schade en voordeelsverrekening (kostenbesparingen als gevolg van de schade). De schade moet worden begroot op de meest passende wijze, waarbij de volgende aspecten in ogenschouw moeten worden genomen:

  • Soort schade: vermogensschade of ander nadeel?
  • Berekeningsgrondslag: abstract of concreet?
  • Tijdstip: ex ante of ex post?
  • Schadeperiode: tijdelijke of blijvende waardevermindering?
  • Prognoses: kwaliteit en toereikendheid.

De schadevergoeding dient ertoe de schadelijdende partij weer in die vermogenspositie te brengen alsof de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet heeft voorgedaan.

De adviseurs van ValuePro kunnen u bijstaan als partijdeskundige of als gerechtelijk deskundige aangesteld worden in een (schadestaat) procedure.

De laatste situatie volgt uit het feit dat partijen het niet eens kunnen worden over de hoogte van de schade en dat de rechter op basis van de voorliggende feiten de schade niet kan schatten. De rechter kan in zo’n situatie een onafhankelijk deskundige aanstellen om hem of haar te adviseren over de hoogte en omvang van de schade en daarover rapport uit te brengen. Deze rapportage zal als basis dienen voor de rechter om de hoogte van de schade vast te stellen.

De waarderingsdeskundigen van ValuePro zijn allen ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

Het LRGD registreert deskundigen op alle vakgebieden die werkzaam zijn in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Aan opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden die zowel zien op de vakdeskundigheid van de deskundige als op haar of zijn kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte. Voor meer informatie zie www.lrgd.nl.

web_logo_lrgd_2012_met_tekst_kl